Skupino za sodelovanje s šolo in vrtcem sestavljajo logopedinje in surdopedagoginje iz OE ZE Centra za sluh in govor Maribor:

  • mag. Petra Tomc Šavora, prof. def. (vodja skupine),
  • Diana Ropert, prof. def.,
  • Tugomira Vizjak Kure, spec. ped.,
  • Mojca Kolarič, mag. prof. logoped.-surdoped.

Članice Skupine za sodelovanje s šolo in vrtcem:

  • Izvajajo individualno slušno in govorno terapevtsko obravnavo za otroke, vključene v različne  prilagojene programe, ki se izvajajo na Centru na sluh in govor Maribor in za zunanje uporabnike.
  • Pri svojem delu timsko sodelujejo z učiteljicami, vzgojiteljicami, fizioterapevtko, delovno terapevtko, svetovalno službo, starši, zunanjimi institucijami in drugimi strokovnjaki.
  • Sodelujejo pri  pripravi individualiziranega programa za otroke OE OŠ in vrtca CSGM, svetujejo učiteljem in vzgojiteljem v skupini/razredu v smeri učinkovite rehabilitacije otrok.
  • Vodijo ustrezno strokovno dokumentacijo otrok, pripravljajo logopedska poročila, mnenja.
  • Izvajajo razgovore s starši, svetujejo in priporočajo vaje za delo doma ter predlagajo morebitne dodatne preglede pri zdravnikih ali drugih strokovnjakih.

Otroci OE OŠ in vrtca CSGM so v logopedsko obravnavo vključeni glede na strokovno presojo članic Skupine za sodelovanje s šolo in vrtcem. Članice obravnavajo otroke z zmerno, težjo ali težko govorno- jezikovno motnjo,  gluhe in naglušne otroke, otroke s polževim vsadkom, otroke z disleksijo in/ali disgrafijo ter  otroke s kombiniranimi  motnjami v povezavi z motnjami govora in jezika.

Poudarek je na zagotavljanju celostne obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami v obliki rednih logopedskih obravnav in celostne obravnave otrok prve triade otrok OE OŠ in vrtca CSGM.

Za logopedsko in individualno slušno obravnavo otroci ob vsakem obisku potrebujejo kartico zdravstvenega zavarovanja, veljaven delovni nalog in zvezek.

Za več informacij naj se starši obrnejo na logopedinjo ali surdopedagoginjo, ki otroka obravnava.